Monday , 18 December 2017 / 17 : 34 : 14
Home   |   Sitemap   |   Contact us

gallery
        สร้างอาสาสมัคร Cyber Scout ที่มีจิตสำนึกด้านจริยธรรม คุณธรรม และขยายเครือข่ายอาสาสมัคร Cyber Scout เพื่อสนับสนุนความรักความสามัคคีภายในชาติ เฝ้าระวังและสอดส่องพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของสังคมไทย
         Creating Cyber Scout Volunteer who realizes the morality and extending Cyber Scout Volunteer for supporting the unity in Thailand and watching out all dangerous behavior.
.
100Schools 100Schools download
 
 
   
บรรยากาศการเข้าค่ายฝึกอบรมแกนนำลูกเสือไซเบอร์
เมื่อวันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายภุชพงค์ โนดไธสง รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือไซเบอร์ กิจกรรมสร้างลูกเสือบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Cyber Scout) ภายใต้โครงการการเตรียมความพร้อมภาคประชาชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ณ ท่าชัยโฮมสเตย์ จังหวัดนครนายก ท่ามกลางครูอาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ และแขกผู้เกียรติเข้า รวมกว่า ๒๐๐ คน โดยได้ฝากภารกิจลูกเสือไซเบอร์ที่สำคัญระดับชาติให้ช่วยกันสอดส่องดูแลภัยอันตรายบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศและสถาบันชาติพร้อมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เหมาะสมและสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนที่จะเป็นอาสาสมัครลูกเสือไซเบอร์ ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันอันสำคัญที่จะป้องกันมิให้นักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ ได้รับผลกระทบจากภัยอันเกิดจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต และสามารถช่วยแนะนำเพื่อนๆ ผู้ปกครองหรือบุคคลใกล้ชิด ให้ใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธี มีคุณธรรม จริยธรรม อันจะนำมาซึ่งสังคมออนไลน์ที่สะอาดและสร้างสรรค์ในอนาคต ทั้งนี้ นายภุชพงค์ฯ ได้กล่าวขอบคุณครูอาจารย์ผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมทุกท่าน ที่ได้ตั้งใจและมุ่งมั่นมาเข้าร่วมรับการฝึกอบรมที่จะนำมาซึ่งการขยายผลเครือข่ายสร้างอาสาสมัครลูกเสือไซเบอร์ สนับสนุนภารกิจให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ นางสาวรัตนา จรูญศักดิ์สิทธิ์ รักษาการผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล แจ้งว่า กิจกรรมสร้างลูกเสือบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Cyber Scout) ภายใต้โครงการการเตรียมความพร้อมภาคประชาชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ ๖ โดยมีวัตถุประสงค์ ๔ ประการ ดังนี้ ๑.เพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรลูกเสือไซเบอร์ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศและโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ๒.เพื่ออบรมแกนนำลูกเสือไซเบอร์ (ครูลูกเสือและ/หรือครูคอมพิวเตอร์) แก่สถานศึกษาที่ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไว้แล้ว ๓.เพื่อขยายเครือข่ายลูกเสือไซเบอร์ให้เป็นเครือข่ายทางสังคมที่เข้มแข็ง สนับสนุนความรักความสามัคคีภายในชาติ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เสมือนตัวแทนของสังคมไทยที่จะเป็นผู้เฝ้าระวังหรือสอดส่องพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๔.เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับลูกเสือไซเบอร์ในการใช้งานด้าน ICT และรองรับการเข้าสู่สังคมและเศรษฐกิจดิจิทัล ปัจจุบันได้มีการจัดตั้งหน่วยลูกเสือไซเบอร์ประจำสถานศึกษาทั่วประเทศแล้วจำนวนทั้งสิ้น ๓๘๘ แห่ง การจัดฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือไซเบอร์ในครั้งนี้จัดขึ้น ระหว่างวันอังคารที่ ๒๒ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีระยะเวลาการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น ๔ วัน ๓ คืน มีครู อาจารย์เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้นกว่า ๑๖๐ คน การอบรมครั้งนี้มีการผสมผสานและการเสริมสร้างกิจกรรมลูกเสือตามความเหมาะสม อาทิ การเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะและการทำงานเป็นทีม สนับสนุนความรักความสามัคคีภายในชาติ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ผสานกับการจัดฝึกอบรมให้ผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมได้เรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับระบบเครือข่าย การใช้งานระบบความปลอดภัย การป้องกันภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต และกฏหมาย เป็นต้น เพื่อการขยายเครือข่ายอาสาสมัครลูกเสือไซเบอร์เป็นเครือข่ายทางสังคมที่เข้มแข็งเสมือนตัวแทนของสังคมไทยที่จะเป็นผู้เฝ้าระวังหรือสอดส่องพฤติกรรม ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ เพื่อการขยายผลสู่เด็ก-เยาวชนนักเรียนในสถานศึกษา ตลอดจนการรับรู้ในบทบาทหน้าที่ และเข้าใจถึงแนวทางการขยายผลในการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครลูกเสือไซเบอร์ต่อไป หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดค่ายการฝึกอบรมฯ นายภุชพงค์ฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร ทีมวิทยากร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และ ผู้เกี่ยวข้อง ได้กล่าวคำปฏิญาณลูกเสือไซเบอร์ และ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ก่อนเดินเยี่ยมชมการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และบรรยากาศภายในค่ายฝึกอบรม
Share
 
 
อ่าน 342   << ย้อนกลับ
 
ข่าวกิจกรรม : CyberScout
 
เข้าสู่ระบบ
 
E-mail
Password
 
แนะนำหลักสูตรใหม่
หลักสูตรวิทยากรแกนนำลูกเสือไซเบอร์ ฉบับก้าวหน้า
หลักสูตรวิทยากรแกนนำฉบับก้าวหน้า จัดทำขึ้นเพื่อฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือไซเบอร์ ให้มีความรู้ทักษะและความเชี่ยวชาญ และสามารถนำไปถ่ายทอด..
12 มิ.ย. 2555 | 15:10 น.
หลักสูตรวิทยากรแกนนำลูกเสือไซเบอร์
หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างบุคลากรแกนนำที่มีความพร้อมทั้งความรู้และคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดีต่อสถาบันหลักของประเทศชาติ และนำอ..
19 เม.ย. 2554 | 10:37 น.