ส่วนรางวัลขวัญใจมหาชน หรือ Popular Vote มีจำนวน ๓ รางวัล อันดับหนึ่งเป็นผลงานภาพยนต์สั้นเรื่อง "พรข้อที่หนึ่ง" จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม อันดับที่สองคือ "คนโดนของ" จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม และอันดับที่สามคือ "เน็ตไอดอล No!" จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

     สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงขอเชิญชวนคนไทยสนับสนุนผลงานสร้างสรรค์ของเยาวชนไทย ติดตามชม กดไลท์ กดแชร์ ได้ที่เฟซบุ๊คเพจ ondefilm หรือ เว็บไซต์ www.ondefilm.com" /> กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการผลืตสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม 

  Monday , 18 December 2017 / 17 : 31 : 41
Home   |   Sitemap   |   Contact us

gallery
        สร้างอาสาสมัคร Cyber Scout ที่มีจิตสำนึกด้านจริยธรรม คุณธรรม และขยายเครือข่ายอาสาสมัคร Cyber Scout เพื่อสนับสนุนความรักความสามัคคีภายในชาติ เฝ้าระวังและสอดส่องพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของสังคมไทย
         Creating Cyber Scout Volunteer who realizes the morality and extending Cyber Scout Volunteer for supporting the unity in Thailand and watching out all dangerous behavior.
.
100Schools 100Schools download
 
 
 
   
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการผลืตสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม
     สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการผลืตสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม

     นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการผลืตสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ ได้มีการจัดแข่งขันผลิตสื่อดิจิทัลอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม ในรูปแบบหนังสั้นที่มีเนื้อหาด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในการสร้างเสริมเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต (Digital Economy) และทักษะความรู้ความเข้าใจในการใช้ดิจิทัลในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงผลกระทบทั้งต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคม (Digital Literacy)

     ทั้งนี้นอกจากเป็นการฝึกทักษะในการสร้างสื่อดิจิทัล แล้วยังเป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้กลุ่มนักศึกษาได้ผลิตสื่อ ซึ่งมีเนื้อหาส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ออกไปสู่สังคมวงกว้าง เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้งานเทคโนโลยีพร้อมกับการสร้างสรรค์สื่อให้มีคุณค่า รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและจรรยาบรรณต่อวิชาชีพสื่อที่ดีด้วย โดยได้มีการประกาศผลการแข่งขันประกวดผลิตภาพยนต์สั้นของเยาวชนระดับอุดมศึกษาฯ ไปเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ มีผู้ได้รับรางวัล จำนวน ๑๒ ทีม จาก ๑๐๔ ทีม ที่ส่งเข้าประกวด ผลประกวดภาพยนต์สั้น ได้แก่

     ทีมที่ชนะเลิศ คือ ภาพยนต์สั้นเรื่อง จิตแพทย์ จากมหาวิทยาลัยรังสิต โดยนางสาวธิดาทิพย์ พรรคพล, นายชนาธิป พิสุทธิ์เสรีวงค์, นายณัฐวัตน์ วันดี ซึ่งนำเสนอเรื่องราวปัญหาของการใช้ชีวิตคู่ระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยี (มือถือ) ทั้งสองได้มาปรึกษาจิตแพทย์ และได้เล่าเรื่องราวปัญหาที่เกิดจากการใช้งานเทคโนโลยี ความเหมาสมในการใช้ การดูแลรักษา ที่บางครั้งมนุษย์ก็ละเลยและมองไม่ใช่เรื่องแปลกที่ทั้งคู่ต่างให้เวลากับโทรศัพท์มือถือของตนมากกว่าการใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน ในแง่มุมที่ประชดประชัน เสียดสีสังคมในเชิงวัตถุนิยม

     ทีมรองชนะเลิศอันดับ ๑ คือ ภาพยนต์สั้นเรื่อง My Daugther จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยนางสาวปานตะวัน ตรงมณีธรรม, นางสาวอัยรินทร์ ฉายประเสริฐ, นางสาวสิริณัฏฐ์ ลิมปกาญจน์ภา ซึ่งนำเสนอผลงานผ่านชีวิตคุณแม่และลูกสาวตัวน้อย โดยเป็นคูณแม่ที่กำลังพบเห็นในชีวิตจริงมากมายในปัจจุบัน เป็นคุณแม่ที่ติดโลก Social Media ที่มักจะอัพเดทชีวิตของตนเองทุกขณะผ่านโปรแกรม Facebook จนเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นมา

     ทีมรองชนะเลิศอันดับ ๒ คือ ภาพยนต์สั้นเรื่อง ค้น จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยนายปัญญา ชู, นางสาวอริสรา ธีรจิตต์, นางสาวพิซญาภา วิมุกตายน ซึ่งได้นำเสนอมุมมองเรื่องการใช้ Social Media ที่กำลังทำให้ทุกคนรับบทบาทการเป็นสื่อสารมวลชนจำเป็น แต่ขณะเดียวกันได้สะท้อนให้เห็นว่า การเป็นนักข่าวมือถือแม้จะสื่อสารได้รวดเร็ว แต่แตกต่างอย่างมากกับสื่อมวลชนอาชีพที่มีหลักจรรยาบรรณวิชาชีพมากำกับ ภาพที่ออกมาจึงย้อนกลับให้สังคมได้หันมามองมุมนี้และตระหนักถึงความเหมาะสมกันอีกครั้ง

     นอกจากนี้ ยังมีรางวัลชมเชยอีก ๙ รางวัล ประกอบด้วย ภาพยนต์สั้นเรื่อง "หลงแอนด์ฟาวด์" จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, "ธนัทหันคอไม่ได้" จากมหาวิทยาลัยศิลปากร, "ขวัญข้าว" จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, "ใครผิด" จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, "ปลดล็อค ให้หลงรัก" จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, "นิทานก่อนนอน" จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, "Isn’t Exam" จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, "ลับหลัง" จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ "จุดเริ่มต้น" จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

     ส่วนรางวัลขวัญใจมหาชน หรือ Popular Vote มีจำนวน ๓ รางวัล อันดับหนึ่งเป็นผลงานภาพยนต์สั้นเรื่อง "พรข้อที่หนึ่ง" จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม อันดับที่สองคือ "คนโดนของ" จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม และอันดับที่สามคือ "เน็ตไอดอล No!" จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

     สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงขอเชิญชวนคนไทยสนับสนุนผลงานสร้างสรรค์ของเยาวชนไทย ติดตามชม กดไลท์ กดแชร์ ได้ที่เฟซบุ๊คเพจ ondefilm หรือ เว็บไซต์ www.ondefilm.com

Share
 
 
อ่าน 179   << ย้อนกลับ
 
ข่าวกิจกรรม : CyberScout
 
เข้าสู่ระบบ
 
E-mail
Password
 
แนะนำหลักสูตรใหม่
หลักสูตรวิทยากรแกนนำลูกเสือไซเบอร์ ฉบับก้าวหน้า
หลักสูตรวิทยากรแกนนำฉบับก้าวหน้า จัดทำขึ้นเพื่อฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือไซเบอร์ ให้มีความรู้ทักษะและความเชี่ยวชาญ และสามารถนำไปถ่ายทอด..
12 มิ.ย. 2555 | 15:10 น.
หลักสูตรวิทยากรแกนนำลูกเสือไซเบอร์
หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างบุคลากรแกนนำที่มีความพร้อมทั้งความรู้และคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดีต่อสถาบันหลักของประเทศชาติ และนำอ..
19 เม.ย. 2554 | 10:37 น.